Integritetspolicy

1. Introduktion

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/279 (”GDPR”) drevs igenom den 25 maj, 2018. Ett av syftena med GDPR är att skydda individers fundamentala rättigheter och frihet, speciellt deras rättighet till skydd av deras personuppgifter. Stinaa.J förbinder sig att skydda sekretessen, integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss som personuppgiftsansvarig för att hantera din personliga information omsorgsfullt och aktsamt.
Den här Integritetspolicyn beskriver vår behandling av personuppgifter avseende tidigare, aktuella och potentiella kunder såväl som andra användare av vår e-handelsplattform www.stinaaj.com, och användare av digitala tjänster, inklusive prenumeranter av våra nyhetsbrev. Den här Integritetspolicyn tillhandahåller även information om hur och var Stinaa.J hanterar Stinaa.J:s butiksbesökares personuppgifter relaterade till videoövervakning som genomförs i butikslokalerna. Den här Integritetspolicyn beskriver även vår behandling av personuppgifter i samband med personer som kontaktar oss som representanter från andra företag, till exempel leverantörer, partners och konsulter, och andra personer som kontaktar oss spontant, till exempel jobbsökare.

Den här Integritetspolicyn kommer hjälpa dig förstå vilken typ av information vi samlar in om dig och hur vi använder sådan information. Den förklarar även, bland annat, vilka alternativ du har gällande hur dina personuppgifter behandlas av oss, och hur du kan kontakta oss.
Vänligen observera att dessa integritetspolicytillägg inte ersätter andra policyer och villkor som gäller för specifika tjänster som tillhandahålls av Stinaa.J.

Du bör även veta att den här Integritetspolicyn kan komma att uppdateras, och vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här webbsidan för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

2. Vem som ansvarar för dina personuppgifter

Stinaa & J Fashion AB, härefter kallad “Stinaa.J”, “vår”, “vi” eller “oss”, är den ansvarige för personuppgifter och som ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in om dig via de kanaler och åtgärder som beskrivs nedan. Stinaa.J är ett svenskt företag med följande företags- och kontaktuppgifter:

Stinaa & J Fashion AB
Svenskt organisationsnummer: 559009-2234
Adress: Sturegatan 16, 114 36 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 705 690 700
E-post: info@stinaaj.se
För frågor gällande den här Integritetspolicyn eller dina rättigheter som registrerad, ber vi dig vänligen kontakta oss via e-post eller via telefon.

3. Vilka personuppgifter vi behandlar och de rättsliga grunderna för vår behandling

Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

När vi tillgängliggör produkter och tjänster för dig kommer vi endast behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att ingå eller utföra ett avtal med dig, eller för att bevara våra legitima intressen som företag. Vår behandling av personuppgifter kommer i vissa fall vara nödvändig, t.ex. för att slutföra en beställning i vår webbutik. Det kan även vara nödvändigt för att genomföra en efterfrågan från dig, t.ex. skicka vårt nyhetsbrev till dig eller förse dig med information som är skräddarsydd till dina intressen.

Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter även vara grundad på vårt rättmätiga intresse att förstå mer om våra kunder, och för att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt använda statistik och analyser.

Behandlingen av dina personuppgifter kan ibland vara grundad på ditt samtycke. Om du ger oss ditt samtycke, vill vi gärna skicka information till dig via e-post om våra produkter.

Vi behandlar också dina personuppgifter då vi kommunicerar med dig som representant från ett företag, organisation eller en myndighet, eller om du kontaktar oss spontant. Vi har ett rättmätigt intresse att behandla dina personuppgifter i sådana fall för att kunna kommunicera med dig och/eller för att hantera vår affärsrelation med företaget, organisationen eller myndigheten som du representerar.

Våra syften med behandling av dina personuppgifter
 • Behandla beställningar, anspråk, returer och byten
 • Tillhandahålla tjänster på vår webbplats
 • Tillhandahålla nyhetsbrev och annan kommunikation och tjänster som efterfrågats av dig
 • Driva vår kundklubb
 • Konsumentanalys och segmentering
 • Marknadsföring av produkter och tjänster
 • Skräddarsy innehåller i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. på vår webbplats
 • Tillhandahålla kundsupport och service
 • Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster
 • Behandlingen är nödvändig för att göra det möjligt för oss att kommunicera med dig som representant från företaget, organisationen eller myndigheten gällande administration och utförande av tjänster, leverans av varor, tekniska problem m.m.
 • Säkerhet och trygghet; för att skydda våra tillgångar och vår affärsverksamhet, har Stinaa.J implementerat säkerhets- och trygghetsåtgärder. Vissa av dessa åtgärder kommer kräva insamling och behandling av personlig information. Till exempel använder vi övervakningskameror i våra butikslokaler som aktiveras när larmet går, för att upptäcka och förhindra stöld, bedrägeri och förstärka säkerheten och tryggheten för besökare och personal.
Vilka personuppgifter vi kan komma att behandla
 • Om du är kund eller medlem i vår kundklubb, samlar vi in och behandlar grundläggande information om dig, såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, annan demografi och preferenser.
 • Information om din interaktion med oss, t.ex. vilka produkter du köper online eller i butik, betalningsinformation, returer, konsumentservicekontakter, undersökningsinformation, deltagande i tävlingar eller event m.m.
 • Information om dig som erhållits från sociala nätverk som vi samarbetar med, t.ex. kommentarer eller beteende.
 • Information om dina digitala aktiviteter på vår webbplats, såsom webbläsarhistorik, nyhetsbrevsaktivitet och fysisk närvaro, insamlad från cookies som vi använder.
 • Om du är representant från ett företag, en organisation eller en myndighet, eller om du på annat sätt kontaktar oss spontant, så samlar vi i grund och botten in dina kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

4. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Hur vi samlar in dina personuppgifter beror på syftet med behandlingen. De flesta uppgifter som vi behandlar förser du oss med direkt. Vi samlar in uppgifter och behandlar uppgifter när du:

 • Registrerar dig online eller lägger en beställning avseende någon av våra produkter
 • Frivilligt genomför en kundundersökning eller tillhandahåller feedback på någon av våra anslagstavlor eller via e-post
 • Använder eller tittar på vår webbplats via din webbläsares cookies
 • Anmäler dig för våra nyhetsbrev
 • Besöker vår butik eller gör ett köp i butik och registrerar ditt köp i vår kundklubb
 • Kontaktar oss som representant från ett företag, en organisation eller en myndighet, eller på annat sätt kontaktar oss spontant.

Vi kan även erhålla dina uppgifter indirekt från våra återförsäljare, via partners eller via marknadsföring.

5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi bryr oss om skyddet av dina personuppgifter och har implementerat tillräckliga tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, distribution eller modifiering och olaglig förstörelse.

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer för att utföra de åtgärder som beskrivs ovan. Personuppgifter delade med någon annan tredjepart är begränsad till information som är nödvändig för att utföra vår verksamhet. Vi kan komma att dela din personliga information med följande parter:

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla syftena med vår behandling av dina personuppgifter så delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. utskick och leverans av dina varor eller för att tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra uttryckta instruktioner, och får inte använda dina uppgifter i något annat syfte än detta.

Betalningstjänsteleverantörer

För att administrera betalningar via vår webbplats så använder vi betalningstjänsteleverantörer, inklusive Klarna, PayPal och Stripe. Betalningstjänsteleverantören ansvarar för de personuppgifter som behandlas i deras register. Information om deras behandling av dina personuppgifter ges till dig när du väljer vilken betalningsmetod du vill använda, på deras separata webbplatser.

Partners

För att kunna kompensera våra partners för webbplatsbesökare genererade via deras kanaler så delar vi information med våra partners, såsom ordernummer och inköpspris och ditt användningsbeteende när du besöker vår webbplats.

Andra mottagare

Vi kan komma att avslöja eller överföra dina personuppgifter till parter som behandlar uppgifter åt oss för att utföra våra tjänster, t.ex. leverantörer av IT-tjänster och bokföringstjänster. Med dessa parter finns det uppgiftsbehandlingsavtal som föreskriver hur personuppgifter får behandlas och ska skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter på grund av lagkrav. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om så krävs enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med andra verksamheter kan din personliga information komma att avslöjas till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare, och föras vidare till de nya ägarna av verksamheten.

7. Överföring av uppgifter utanför EU/EEA

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tjänsteleverantörer belägna i länder utanför EU/EEA. Sådan överföring kommer antingen bli till ett land som myndigheterna bedömer ska tillhandahålla en tillräcklig nivå av skydd, eller omfattas av ett skriftligt uppgiftsbehandlingsavtal innehållandes skyldigheter för den avslöjande och mottagande parten. Avtalet kommer att vara grundat på “Standardavtalsklausuler” godkända av Europeiska Kommissionen eller liknande. Därför överför vi aldrig några uppgifter utanför EEA utan att ha vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder.

8. Radering av din personliga information

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar, vilket innebär att personuppgifter inte kommer att lagras under en längre period än nödvändigt med avseende på syftet med behandlingen. Som konsekvens, kommer personuppgifter att raderas när de inte längre är relevanta eller nödvändiga med avseende på syftet för insamlingen.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra så. Vi är till exempel skyldiga att behålla information relaterad till försäljning under en viss tid för att följa gällande bokföringsregler.

9. Dina rättigheter som registrerad

Du är närsomhelst berättigad att dra tillbaka något samtycke du gett med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att motsätta dig viss behandling av personuppgifter, t.ex. relaterad till direkt marknadsföring och nyhetsbrevsutskick. I vissa situationer har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Men, detta gäller inte om vi, till exempel, är skyldiga enligt lag att behålla eller på annat sätt behandla informationen, eller om informationen behövs för att upprätta ett avtal med dig.

Du är berättigad till följande rättigheter:

Rätten till tillgång

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du vill få mer kunskap om vår behandling av dina personuppgifter så har du rätten att begära kopior av din personliga information från Stinaa.J i form av så kallade registerutdrag. Detta inbegriper syftet med insamlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriteriet för att avgöra lagringsperioden, och information om var uppgifterna har samlats in. Vi kan komma att be om ytterligare information för att försäkra oss om att vi avslöjar informationen till rätt person.

Rätten till korrigering

Du har rätten att begära att Stinaa.J korrigerar någon information som du anser är felaktig. Du har även rätten att begära att Stinaa.J kompletterar information som du anser är ofullständig.

Rätten till radering

Du har rätten att begära att Stinaa.J raderar dina personuppgifter om vissa villkor gäller. Detta kan vara fallet om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in eller behandlades för, eller om du har dragit tillbaka ett samtycke som behandlingen grundades på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna.

Din rätt till begränsning av behandling

Du har rätten att be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter vid vissa omständigheter.

Rätten att invända mot behandlingen av

Du har rätten att invända mot Stinaa.J:s behandling av dina personuppgifter om vissa villkor gäller. Du har till exempel rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundas på vårt rättmätiga intresse och du invänder mot behandlingen av dina uppgifter.

Rätten till uppgiftsflyttbarhet

Du har rätten att begära att Stinaa.J överför dina personuppgifter till en annan organisation, eller direkt till dig.

Om du framställer en begäran till oss, så har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på vår e-post: info@stinaj.se eller ring oss på +46 705 690 700. Du kan även skriva till oss på Stina & J Fashion AB, Sturegatan 16, 114 36 Stockholm, Sverige.

Om du vill rapportera ett klagomål, eller om du känner att Stinaa.J inte har bemött en angelägenhet på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta eller lämna ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet.